Naše MŠ

Předškolní vzdělávání

Cíle:
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém i tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje základní speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Úplné znění zpracováno MŠMT ČR ve ŠZ č. 561/2004Sb., a ve znění pozdějších předpisů.

Organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let věku. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo konání zápisu stanoví ředitelka mateřské školy, v dohodě se zřizovatelem a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud MŠ disponuje volnou kapacitou.

Povinnost předškolního vzdělávání
Vztahuje se:
– na státní občany ČR, kteří pobývají na území státu déle než 90 dnů
– na občany jiných členských států EU, kteří pobývají na území státu déle než 90 dnů na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území státu po dobu delší 90 dnů
– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany Přihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání
– zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
Je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové školy. Forma povinného předškolního vzdělávání:
– má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v rozsahu stanoveném ve Školním řádu. Není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v ZŠ další formou je tzv. individuální vzdělávání dítěte, které má pevně stanovené podmínky a postupy (§34b ŠZ)  

Ukončení předškolního vzdělávání
– po předchozím písemném upozornění ředitelkou MŠ zákonnému zástupci z důvodů:
– dítě se bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
– zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
– ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín (výjimečně)
Další postupy podrobně stanoví prováděcí předpis MŠMT ČR

Strategické cíle školy
– zvyšování úrovně kvality předškolního vzdělávání
– implementace školy do veřejného dění v obci
– součinnost rodiny a školy
– výchova a vzdělávání

Rámcové záměry
– rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
– osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
– získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí

Klíčové kompetence:
k učení
– učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
k řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
komunikativní –  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)  

Ve vzdělání upřednostňujeme:
–          Uvolňování hravých činností směrem k dětem – přizpůsobeny režimové činnosti
–          tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga
–          Zaměření na prožitkové poznávání
–          Vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem

Průběžné cíle
Sebeobsluha
Kamarádské vztahy
Zapojování se do pohybových her (radost z pohybu)
Dobrý pocit z aktivního chování
Povědomí o zdravém pohybu, celkové zdraví
Rozvoj řeči a myšlení a paměti
Působit na estetické cítění
Pozitivní vztah k rodině a domovu


Záměry učitelek našich škol
Cíle  ŠVP = cílevědomá a smysluplná práce s dětmi, která vede děti k potřebným kompetencím. V průběhu celého roku plníme dílčí vzdělávací cíle, a tím směřujeme ke kompetencím daným Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Podstatné je pro nás pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dětí. Chceme vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jejich rozvoji a učení, pomocí her a zážitků formovat celou osobnost dítěte. Naším cílem je dobře děti připravit na velkou změnu v jejich životě – na vstup do základní školy.
Základní metodou předškolního vzdělávání v našich školách je hra. Učitelky děti do hry nenutí, ale vytvářejí pro hru příležitosti a nabídky tak, aby zaujaly co nejvíce dětí, nejlépe všechny.

Charakteristika našich škol
Mateřská škola Hostomice je příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 1. 2003. Škola má dvě pracoviště a to na adrese Hostomice, Husova 308, zřizovatelem je Městys Hostomice, kapacita je 50 dětí. Budova pochází z roku 1984 a byla postavena jako mateřská škola. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd.
Odloučené pracoviště na adrese Světec, Chotějovice, Dvořákova 34, zřizovatelem je OÚ Světec a kapacita je 20 dětí. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která vznikla úpravou rodinného domku.

Bezpečnost dětí je zajištěna dohledem pedagogů a školnice:
Při ranním scházení rodiče vstupují do budovy v Hostomicích pomocí čipu, po osmé hodině se MŠ uzamkne a přístup do budovy je buď z hospodářského pavilonu (zvonek) nebo na zazvonění u hlavního vchodu. V poledne, při odchodu dětí domů je vchod opět zpřístupněn na čip, stejně tak v odpoledních hodinách.
V Budově v Chotějovicích je vstup do budovy obsluhován fyzickou osobou.
Při přesunu dětí v prostoru budov děti dozoruje vždy pedagog.

Pedagogové
Ředitelka MŠ
každá třída disponuje dvěma pedagogy na plný úvazek
v případě potřeby zaměstnáváme asistenta pedagoga

Další osoby, které působí ve škole:
Kuchařka                 
Vedoucí stravování
Uklízečka                

Provoz školy:
MŠ Hostomice je v provozu od 6,00 do 16,00
MŠ Chotějovice je v provozu od 6,00 do 15,30

Vztah k rodičům dětí:
V našich školách preferujeme partnerský přístup k rodičům dítěte. Snažíme se o vzájemnou spolupráci a to formou zainteresování rodičů do činností dětí a akcí mateřské školy, což nám umožňuje lépe poznat děti a naopak, rodiče mohou poznávat metody a způsoby vzdělávání jejich dětí.

Ve vtahu k rodičům pedagog:
o   usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
o   umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení
o   vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání a rozvoji
o   umožní mu nahlédnout do pedagogické diagnostiky dítěte

Práva rodičů:
o   právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
o   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte
o   konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy
o   právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech jejich dítěte
o   právo na připomínky k provozu školy

Povinnosti rodičů:
o   respektovat školní řád školy
o   respektovat potřeby mateřské školy pro realizaci činností dětí

Rozpis aktivit
Volná hra- při scházení a rozcházení dětí (ráno a odpoledne) jsou děti spojeny v jedné třídě, kdy jsou dětem umožněny spontánní herní aktivity, které nesmějí mít destruktivní charakter vůči druhým dětem ani hračkám. Děti do hry nenutíme, každý volí aktivitu dle vlastní chuti a nálady. Hračky mají děti přístupné. Bohužel zachování výtvorů větších rozměrů nemůžeme ponechávat pro další hru a to z prostorových důvodů. V této době také probíhá individuální péče s dětmi, které ji potřebují (jazykové, motorické, rozvíjející činnosti)

Řízená činnost – řízenou činnost organizuje plánovaně nebo improvizovaně učitelka. Během těchto činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor k získávání nových vědomostí, dovedností a návyků. Nabízené činnosti jsou tematicky propojeny a vytvářejí tak smysluplný celek. Činnosti však vycházejí ze zájmů a zkušeností dětí, navazují na předchozí a doplňují je tak, abychom naplnili kompetence dětí. Snažíme se, aby řízené a volné činnosti byly vyvážené.

Stravování – dětem je poskytovaná strava vyvážená, připravovaná podle zdravotně-hygienických parametrů a nutričně vyvážená. Děti mají možnost ochutnat různá jídla a rozšířit si tak svůj jídelníček. Učí se při společném jídle sebeobslužným dovednostem, mají možnost pomáhat druhým, chovat se ohleduplně, samostatně a kultivovaně. Během celého dne mají děti k dispozici nápoje, kterými se mohou obsloužit, dle vlastních potřeb.

Pobyt venku– je pravidelný, každodenní, za každého počasí. V letních měsících pobýváme na školní zahradě i během dopoledních aktivit, které lze uskutečnit venku (cvičení, malování, hudební činnosti, pozorování, zkoumání, práce na zahradě, péče o rostliny), poskytujeme dětem mnohostranné vyžití na vzduchu i při vycházkách do blízkého okolí, případně pořádáním výletů do vzdálenějších míst.

Odpočinek – po dopoledních aktivitách děti potřebují nabrat nové síly, regenerovat, zpracovávat získané informace a to jak odpočinkem na lůžku, nebo při řízené klidové aktivitě s předškoláky.

Cvičen í– formou motivovaného cvičení vedeme děti ke správnému držení těla, k vytrvalosti, tělesné zdatnosti, lokomočním dovednostem atd. V naší škole zařazujeme pravidelná motivační cvičení, která patří k třídním rituálům. Děti do cvičení nenutíme, ale zařazujeme v závěru vždy pohybovou hru s říkankou, která děti motivuje, a rády se pak zapojují. Jednou týdně zařazujeme rozsáhlejší cvičební jednotku, zaměřenou na rozvoj svalových oblastí. Nepodporujeme u dětí hry zaměřené na výkon a přehnanou soutěživost.

Nepravidelné činnosti – výlety, oslavy, divadla, společným přínosem je zpestření života dětem, jeho propojením s vnějším světem, poznávání světa i mimo MŠ